کلید سرمایه اجتماعی، در دستان نهادهای حکومتی – تور استانبول

هفته نامه صدا – آرمین امیر*: کسانی که اندک نوشته های مرا خوانده باشند، از جمله نوشتار کوتاهم در مورد دروغگو بودن یا نبودن ایرانیان در همین هفته نامه می دانند موضع من عمدتا موضعی نهادی است
*جامعه شناس و پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

1. معادل فارسی socia fact
2. عدد 100 نشان دهنده وضع دو قطبی موفقیت نه زیاد و نه کم است. به میزانی که عدد حاصل از 100 کمتر باشد، نشانگر وضع منفی و نامطلوب است. هر قدر این عدد از 100 بیشتر باشد، موفقیت آن نهاد در انجام وظایفِ خود از نظر مردم بیشتر بوده است.

اگر اعتماد اجتماعی ضرورتا نهادی است یعنی بخشی از آن به ما تحمیل می شود و در ید قدرت ما نیست. با فرض این که بدانیم وضعیت اعتماد اجتماعی در ایران مطلوب نیست، حال می توانیم پاسخ سوال همیشه مهم از کجا آغاز کنیم را بدهیم: از نهادها.